Cơ cấu tổ chức

CƠ CẦU TỔ CHỨC TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CƠ CẦU TỔ CHỨC TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

I. BAN LÃNH ĐẠO.

1. Giám đốc: TS. Trần Phúc Hòa.

- Bí thư chi bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

- Lãnh đạo, phụ trách toàn diện các công tác của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Điện thoại: 0912105599

2. Phó Giám đốc: Vũ Đức Hậu.

- Phụ trách các tổ: Quản lý sinh viên nội trú tại Hà Nội, Cơ sở vật chất, Nhà xe.

- Điện thoại: 0904882978.

3. Phó Giám đốc: Đinh Bạt Giáp.

- Phụ trách cơ sở Hà Nam.

- Điện thoại: 0977134223.

II. CÁC TỔ CHUYÊN TRÁCH.

1. Tổ Hành chính tổng hợp:

- Tổ trưởng: Bùi Thị Huyền Trang. Điện thoại: 0915689505.

2. Các Tổ Quản lý sinh viên nội trú:

- Tổ trưởng cơ sở Hà Nội: Vũ Đức Hậu. Điện thoại: 0904882978.

- Tổ trưởng cơ sở Hà Nam: Đinh Bạt Giáp. Điện thoại: 0977134223.

3. Tổ Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên:

- Tổ trưởng: Nguyễn Đình Tiến. Điện thoại: 0976046688.

4. Tổ Nhà ăn:

- Tổ trưởng: Nguyễn Xuân Chung. Điện thoại: 0984802310.

5. Tổ Nhà xe:

- Tổ trưởng: Vũ Đức Hậu. Điện thoại: 0904882978.

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu