Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

1. Chức năng

Trung tâm tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý, phục vụ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nội trú; cung cấp các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho người học và phục vụ cộng đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho người học; tổ chức các hoạt động giúp người học tiếp cận môi trường thực tế trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị nhà hàng, khách sạn…; tổ chức thực hiện công tác quản lý, cung cấp các dịch vụ (ăn uống, căng tin, trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp, …) phục vụ cho viên chức, người lao động, người học trong Nhà trường và các bên liên quan; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý hoạt động sinh viên nội trú

a) Tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho sinh viên có nhu cầu nội trú; giao trách nhiệm tự quản phòng ở cho sinh viên và thực hiện kiểm tra thường xuyên;

b) Quản lý, đôn đốc sinh viên thực hiện nội quy, quy chế khu nội trú, đảm bảo trật tự, an toàn nội vụ và vệ sinh trong khu vực khu nội trú;

c) Tham mưu và đề xuất Hiệu trưởng duyệt mức thu lệ phí khu nội trú hàng năm (vào đầu năm học);

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán quản lý điện, nước tại phòng ở nội trú theo quy định của Nhà trường và của pháp luật;

e) Phối hợp với công an địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên theo đúng quy định của cơ quan công an và chính quyền địa phương;

f) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản trị xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng trong khu nội trú trình Hiệu trưởng phê duyệt;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống tiêu cực, phòng chống cháy nổ trong phạm vi khu nội trú.

2.2. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên, phục vụ cộng đồng

a) Hỗ trợ không gian cho công tác tổ chức các hoạt động câu lạc bộ: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng cho sinh viên về kỹ năng mềm, sức khỏe giới tính, sức khỏe tinh thần…;

c) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên;

d) Tổ chức các hoạt động theo nhu cầu, các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho sinh viên; các hoạt động kết nối cộng đồng;

e) Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa cho sinh viên.

2.3. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, cung cấp các dịch vụ

a) Quản lý, điều hành hoạt động trông giữ xe an toàn trong Nhà trường phục vụ cho viên chức, người lao động và người học theo đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường;

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị bảo đảm điều kiện an toàn cho các nhà trông, giữ xe;

c) Tổ chức, quản lý các hoạt động ăn uống, căng tin phục vụ viên chức, người lao động và người học đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ ăn uống, căng tin, tạp hóa,… và thực hiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ;

e) Tổ chức phục vụ ăn uống cho các tập thể, cá nhân, các hội nghị, hội thảo trong và ngoài trường.

2.4. Phát triển khu nội trú, nhà ăn đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà hàng, khách sạn nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận môi trường thực hành, thực tập thực tế trong các lĩnh vực quản lý, quản trị nhà hàng, khách sạn…

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu